“คุณอยากมีชีวิตอยู่ในโลกแบบไหนในอนาคต คุณต้องลงมือสร้างมันเดี๋ยวนี้"

                               

                                                 งานปาฐกถานักศึกษาใหม่

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                                       23 มิถุนายน 2559

ECOLOTECH

Social Innovation Enterprise

Company Concept

บริษัท ECOLOTECH  ( Ecology + Technology ) ก่อกำเนิดขึ้นในปี 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยและสร้างขยะทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่โลกเป็นจำนวนมาก

 

แนวคิดของ ECOLOTECH คือการคิดแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและจัดหา หรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถประสบผลสำเร็จและสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกครัวเรือนในทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

 

รูปแบบการแก้ปัญหาของ ECOLOTECH สนับสนุนการบริโภคที่ไม่สร้างขยะ  เพิ่มความสะดวกสบาย ลดต้นทุนค่าครองชีพและพลังงานซึ่งเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ แนวคิดของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศ  และได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆเพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น แนวคิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการติดต่อให้เข้าเป็นสมาชิกของ IFG Green ICT Standard Member of  UNFCCC CDM, ว่าให้เป็น “ Registered Solution Provider by IFG Green ICT Standard www.ifgict.org และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตีพิมพ์ลงคู่มือแนะนำการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม จัดทำโดยองค์กร Green Key Switzerland ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม

 

จวบจนปี 2559 ECOLOTECH ได้เปลี่ยนจากบริษัทจำหน่ายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด การพัฒนานวัตกรรมของเราเริ่มจากการวิจัยเพื่อเข้าใจต้นตอของปัญหา ว่ามาจากเหตุผลใด โดยประเมินจาก การขาดเทคโลโยี พฤติกรรมมนุษย์ กฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือการออกแบบผังเมือง แล้วจึงสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ โดยยึดหลักการที่ว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาจะต้องเน้นช่วยให้การบริโภคสร้างมลพิษที่ลดน้อยลงแต่ไม่ลดความสะดวกสบายของผู้ใช้ อีกทั้งไม่มีขยะที่เหลือจากการบริโภค

โดยที่สินค้าของบริษัทจะต้องเดินตามปรัชญาธุรกิจหลัก 3 ประการเพื่อผู้บริโภคคือ

 

1/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

2/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

3/ สินค้าต้องสามารถลดต้นทุนค่าครองชีพให้ถูกลง

 

ECOLOTECH เน้นการสร้างโมเดลการบริโภคแบบ No waste consumption ซึ่งเป็นการลดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง โดยเทคโนโลยีของเราจะถูกนำไปใช้ในโครงการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการลดขยะในสิ่งแวดล้อม

ECOLOTECH .เชื่อว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เราออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆทั้งด้านเทคโนโลยีแนวคิด กระบวนการจัดการ รื้อระบบปฏิบัติเดิมๆที่ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้มานานปีออก ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าโดยไม่ต้องเบียดบังเอามาจากธรรมชาติ

ECOLOTECH ดำเนินธุรกิจผลิตโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เรานำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างโครงการที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันเรายังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ  เน้นการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาให้สังคม

 

ภาพปลาวาฬที่เสียชีวิตเนื่องจากไม่สามารถย่อยขยะพลาสติกในท้องได้

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

ในปี 2030 มีการคาดคะเนจากนักวิทยาศาสตร์ว่าประชาชน 1 ใน 3 จะไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ จากภาวะโลกร้อนที่ฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล แหล่งเก็บน้ำจืดที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี และฝนที่จะตกในทะเลมากขึ้น จะเกิดภาวะแห้งแล้งและการแย่งแหล่งน้ำกัน ผู้ควบคุมแหล่งน้ำจะเป็นผู้กำเศรษฐกิจอยู่ในมือ

น้ำดื่มสะอาดในชนบทที่ต้องใช้เงินซื้อ ต้นทุนชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อซ้ำเติมความยากจนแก่ผู้คนและเด็กๆในชนบท

ECOLOTECH ต่อสู้กับการแก้ปัญหาเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเราเริ่มต้นจากการใช้เทคโนโลยีน้ำในการสร้างโมเดลการบริโภคใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาที่ทุกคนยังแก้ไม่ได้มาตั้งแต่หลายยุคสมัย เช่น

ปัญหาแรกของประเทศไทย   ปัญหาการขาดน้ำดื่มสาธารณะที่มีคุณภาพดีพอ น้ำดื่มบรรจุขวดมีราคาแพง และสร้างขยะอย่างมโหฬาร

 

ข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมวิจัยว่า  คนไทยผลิตขยะปีละราวๆ 7 ตันต่อคน อุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมผลิตขวดพลาสติกเพื่อใช้กว่า 50,000 ล้านขวดต่อปี ขยะขวดน้ำพลาสติกจากการบริโภคที่กลับเข้าสู่วงจร recycle มีเพียง 20% เท่านั้นปริมาณขยะพลาสติก 65% ไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้องและบางส่วนได้สูญหายไปในธรรมชาติ

 

จากเป้าหมายของธุรกิจดังที่กล่าวมานี้บริษัท Ecolotech จำกัด จึงได้เริ่มมองหาสินค้าที่ตรงกับนโยบายของบริษัท  โดยได้เริ่มนำเข้าสินค้าเพื่อทดลองแนวทางแก้ไขกลุ่มแรกคือ เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ ( Air Molecular Water Generator ) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกครัวเรือนสามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกไว้สำหรับบริโภคได้เอง โดยไม่ต้องเสียเงินซื้ออีกต่อไป น้ำดื่มคุณภาพสูงผลิตได้ที่ในราคาต้นทุนที่ต่ำและในพื้นที่ที่คุณภาพน้ำประปาอยู่ในระดับที่ไม่สามารถนำมากรองดื่มได้ เราคาดหวังจากการใช้แนวทางนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยสิ่งที่ดีกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่า

 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในที่ทุรกันดาร  ที่การขนส่งน้ำมีความลำบากที่จะเข้าไปถึง

 

ในพื้นที่ที่ทุรกันดารการมีน้ำดื่มที่สะอาดเป็นความสำคัญอย่างมาก  เด็กๆในโรงเรียนที่ยากจน ต้องทนอยู่กับน้ำดื่มที่ไม่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยเชื้อโรค และสารตะกั่ว น้ำดื่มที่พอจะหาได้ก็ต้องสูบขึ้นมาจากใต้ดิน  ซึ่งเต็มไปด้วยตะกอนและเชื้อโรคนานาๆชนิด อีกทั้งเป็นการทำลายความสมดุลของธารน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุดและดินถล่มตามมา

 

ระบบที่ผลิตน้ำได้เองจากอากาศจะสามารถแก้ปัญหาการรุกล้ำทรัพยากรน้ำจากธรรมชาติ และยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  สร้างคุณภาพชีวิตและการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กๆ  ด้วยต้นทุนการผลิตน้ำที่ต่ำ และมีคุณภาพตลอดระยะเวลาเป็นสิบปี  เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นในทุกโรงเรียนของประเทศไทย

การมีระบบการผลิตน้ำที่มีคุณภาพนี้มีความสำคัญมากในสถาณการณ์อุบัติภัยต่างๆ เช่น เหตุแผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ หรืออุบัติภัยจากธรรมชาติต่างๆ ที่เมื่อน้ำประปาไม่สามารถเข้าถึงหรือซ่อมแซมระบบได้ทัน แต่ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วกว่า การขาดน้ำในถิ่นทุรกันดารต่างๆที่อยู่ห่างไกลทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่สามารถกระทำได้

 

 

Photo mare en Somalie.jpg

EcoloTech Projects

By Social Innovation Technologies

ในปี พศ. 2018 Ecolotech ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์จากอากาศรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นสินค้านวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดโดยคนไทย นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ Sky Dew ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลไทย และ โครงการ ปลูกป่าด้วยหุ่นยนต์ ( Reforebot : Reforestation by Robotic ) ที่ได้ถูกนำมาแสดงต่อหน้า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ ยงใจยุทธิ์ และ ดร.สมคิด จาติศรีพิทักษ์ ในงาน Thailand 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปีพศ.2559. และกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา

หากโครงการของเราเป็นที่สนใจสำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแก้ปัญหาแห่งอนาคต  สามารถติดต่อสอบถามเราได้ทุกเวลา

โครงการธุรกิจเพื่อสังคม Ocean Pink ของ Ecolotech คือการนำนวัตกรรมทางความคิด การจัดการ และเทคโนโลยี่เข้ามาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังของ "น้ำ " ขณะเดียวกันก็สามารถมีรายได้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลของไทย และยังสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับชาวบ้านด้วย

Reforestation Projects

By Robotic and Ai Technology

โครงการปลูกป่าด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเพื่อสังคมของ Ecolotech คือการนำป่าไม้ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดให้กลับคืนมา โดยระบบนี้สามารถปลูกป่าได้ด้วยความเร็วถึง 10 นาทีต่อ 1 ไร่ อีกทั้งจังมีระบบการจัดการและบริหารป่าแบบ real time เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่จะสร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า เป็นนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ของไทย

drone-tree-planting.png