planet

Save Our

EcoloTech™ เราต่อสู้ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ธรรมชาติกลับมา

 

 

นโยบายหลักของบริษัทเพื่อสังคมสีเขียว

 

การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้นโยบายหลัก 3 ข้อของบริษัทคือ

 

1/ การต้องการลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกในประเทศไทย ในทุกๆบ้าน และทุกองค์กร

 

2/ การสร้างเครื่องมือที่เข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพปราศจากสารเคมีให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

3/ การลดการใช้พลังงานของประเทศในการจัดการบริหารระบบน้ำดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองและทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆ

 

Ecolotech จึงดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆของบริษัทที่เราคิดค้นขึ้น โดยได้มีการจัดสัมนาทางวิชาการในภาคธุรกิจต่างๆเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคศาสนา โรงเรียน กลุ่มผู้รักสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งบริษัทยังจะคงดำเนินนโยบายเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆ

 

ทางบริษัทมีนโยบายเปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอของทุกองค์กร ทุกกลุ่ม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยกันลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถส่งความคิดเห็นและนำเสนอโครงการมาได้ที่  

087 536 4146 ตลอดเวลาหรือที่ bobbyralphe@yahoo.co.uk

 

 

โครงการลดการสร้างขยะขวดพลาสติก

เพราะปัญหาการใช้ขวดน้ำพลาสติกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจากปัญหาการไม่สามารถผลิตน้ำดื่มได้เอง เราจึงต้องซื้อน้ำบรรจุขวดจากผู้ให้บริการต่างๆ จนตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีปริมาณมากถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เราจ่ายไปแต่ค่าน้ำมันและพลังงาน

 

มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาขยะขวดพลาสติกจากภาครัฐและเอกชนโดย หาไอเดียแปลกใหม่ในการนำขวดที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เพื่อใช้ใหม่ หรือการแยกขยะ แต่นโยบายเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง ทุกวันนี้เราสร้างขยะขวดพลาสติกได้เร็วกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมากมาย

 

เราเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงคือ  เรายังไม่มีแหล่งน้ำดื่มที่เราเชื่อใจได้ และดื่มได้จากทุกสถานที่

โครงการสร้างแหล่งน้ำบริสุทธิ์ในพื้นที่กันดาร

ในประเทศไทยมีพื้นที่มากมายที่น้ำประปาไม่สามารถเข้าไปได้ถึง ประชาชนในชนบทยังต้องพึ่งน้ำฝนและน้ำบาดาลเพื่อยังชีพและเพาะปลูก

 

ในบางพื้นที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากมาย กลายเป็นปัญหาดินทรุดหรือพื้นที่ติดทะเลเกิดเป็นโพรงให้น้ำเค็มไหลเข้ามาในแหล่งน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดความเสียหายในการเพาะปลูกและการทรุดตัวของสิ่งก่อสร้าง

 

ในหลายๆโรงเรียนในชนบทเด็กๆไม่มีน้ำดื่มที่โรงเรียน ไม่มีน้ำประปา เด็กๆยังต้องพึ่งพาน้ำดื่มจากขวดพลาสติกที่มีราคาแพง 

 

เราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

โครงการเตรียมความพร้อมสาธารณภัย

หลายครั้งที่เกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหวในไฮติ  สึนามิในเอเชีย พายุไห่เอี้ยนที่ฟิลิปปินส์ แต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายแก่ผู้คนมากมาย

 

ในการบรรเทาสาธารณสุขนั้น สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือการเข้าถึงน้ำสะอาดได้ทันท่วงที ในปัจจุบันก็ยังต้องใช้น้ำบรรจุขวดในถุงยังชีพแจกจ่ายออกไปซึ่งต้องใช้กำลังในการขนส่งเป็นจำนวนมากและต้องทำทุกวัน

 

ในพื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าสามารถต่อเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่น้ำประปาไม่สามารถแจกจ่ายได้เนื่องจากระบบท่อประปาใต้ดินมักจะเสียหายมากจนใช้การไม่ได้