Ceo's Story

The Company's First Eco Warrior

ประวัติผู้นำของ EcoloTech

บริษัท EcoloTech ก่อตั้งโดยคุณ ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์  อดีตนักธุรกิจด้านเวชสำอาง

( Cosmetology consultant ) และเป็น CEO ของสถาบันวิจัยเวชสำอางค์ Institut De Beaurepaire : Paris   

จบการศึกษาชั้นปริญาตรีและโทจาก Ecole Supérieure de Commerce et de Communication de Paris  สาขาการบริหารธุรกิจ  ผ่านประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปีด้าน Global Business ในบริษัทชั้นนำระดับโลก-ในประเทศฝรั่งเศสเช่น เช่น Adidas, Pernod Ricard ( brand & spirit ), Peugeot, L’Oreal Paris, Clarins. 

 

แรงบันดาลใจของการเปิด EcoloTech คือความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดใหม่ที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น โดยคิดค้นรูปแบบธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลกำไรพร้อมกับการเติบโตได้อย่างมั่นคงให้ผู้อื่นได้ติดตามและเรียนรู้ คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในหลายวงการในประเทศไทย อาทิ เช่น

 • CEO บริษัท EcoloTech จำกัด ( บริษัทนวัตกรรมผลิตน้ำจากอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม )

 • Project Inventor โครงการปลูกป่าด้วยนวัตกรรมหุ่นยนตร์ กลุ่ม Innothai ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

 • ประธานฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สมาคมผู้ประกอบการ SME Thai (SPD)

 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปลอดขยะ และ Program Director Sustainabilty โรงเรียนมีชัยพัฒนาของคุณมีชัย วีระไวทยะ จังหวัดบุรีรัมภ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 • อาจารย์พิเศษด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมผังเมือง

 • ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธิ์ UDDC ( Urban Design & Development Center ) หน่วยงานพัฒนาเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจชุมชนและก่อตั้งมูลนิธิ KAKHLO  ที่เป็น Heritage Conservation Foundation by People แห่งแรกของประเทศไทย

 • โค้ชและวิทยากรรับเชิญของกรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมการส่งออก เชี่ยวชาญในด้าน Design Thinking, Global Business Strategy และ Disruptive Business Model 

 • วิทยากรรับเชิญจากสถาบัน Yunus Center ในเรื่องการให้ความรู้การเป็น Social Enterpreneur

 

อีกทั้งยังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ  โดยมีชีวิตการทำงานส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส จากประสบการณ์และชีวิตที่ต้องคลุกคลีกับการเดินทางในต่างประเทศมาตลอดพบว่า การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ

คุณภาคภูมิจึงมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวทางในอนาคตที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งพัฒนาเรื่องการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและการลดบริโภคโดยไม่มีขยะมลภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังขาดความรู้และการจัดการที่ดีในเรื่องนี้ จึงมีความคิดที่จัดตั้งบริษัท EcoloTech ซึ่งมาจากคำว่า Ecology ( สิ่งแวดล้อม ) + Technology ในปี 2556  

 

 

กิจกรรมเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม

2019

กรกฏาคม 2019 

ได้รับเชิญเป็นครูอาสาสมัครในการแบ่งปันความรู้เชิงกลยุทธิ์ในการแก้ไขปัญหาสังคมจากมูลนิธิวัฒนเสรี เพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์และโสเภณีเด็ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสามารถแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพแม่นยำขึ้น 

มิถุนายน 2019 

ได้รับเชิญจากสถาบันไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และสถาบัน Jacob Jensen เป็นวิทยากรในหัวข้อ Design for Better World เพื่อเล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังจากบริษัทต่างๆ

พฤษภาคม 2019 

ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มาร่วมแบ่งปันวิธีสร้างธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยเทคโนโลยี  โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมฟัง

  มีนาคม 2019 

วิทยากรพิเศษในหัวข้อ Business for Sustainability ในหลักสูตร WINGS โดยมีผู้ประกอบการ SME เข้าฟัง 

  กุมภาพันธ์ 2019 

 ลงพื้นที่ตำบลเวียงจันทร์ จังหวัดน่าน เพื่อเข้าใจปัญหาระบบน้ำชุมชน และเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบระบบน้ำรุ่นใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยนำเสนอโครงการ SOCIAL WATER ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดต้นทุนต่ำให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA )

  มกราคม 2019 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ที่ปรึกษาการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มูลนิธิกระดีจีน คลองสาน ได้ร่วมจัดงาน Art in Soi เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสงานศิลปะแขนงต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดงานระดมทุนเพื่อจัดงานในปีต่อๆไปโดยเชิญเชฟดังๆจากทั่วกรุงเทพฯเพื่อตีความประวัติศาสตร์ของย่านและสรรสร้างอาหารสูตรใหม่เพื่อมอบให้กับมูลนิธินำไปต่อยอดหารายได้

2018

  ตุลาคม 2018 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์รายการวิทยุอสมท.คลื่น 96.5 FM ในรายการ เป็น อยู่ คือ โดยคุณนิวัตร กองเพียร เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯในมุมมองนักสิ่งแวดล้อม

  มิถุนายน 2018 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาเมือง UDDC ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ร่วมพูดถึงปัญหาของเมืองในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร เอื้อต่อเศรษฐกิจเมือง จะต้องทำอย่างไรบ้าง

พฤษภาคม 2018 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ร่วมตรวจรับวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในด้านการออกแบบเมืองเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 

  มีนาคม 2018 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ได้รับเชิญจากคุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา ให้เข้าช่วยศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและช่วยเขียนแผนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนเพื่อขอทุนจากกองทุน IKEA Foundation เพื่อขอรับทุนสนับสนุน 3 ล้านยูโร 

  มกราคม 2018 

 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ในฐานะ Business Coach ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้กับผู้ค้าในตลาดต้องชม 14 จังหวัด 28 ตลาด เพื่อพัฒนาวิธีคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่และวางแผนต่อยอดพัฒนาสินค้า

EcoloTech  เป็นโค้ชด้าน Social Entrepreneurship ให้กับเยาวชนอาเซียน 10 ประเทศ

 January 2018

บริษัทได้รับเชิญจาก UNDP องค์การในสังกัดหน่วยงาน United Nations ในการมาให้คำปรึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านสังคมจากประเทศต่างๆทั่วเอเชีย โดยให้คำแนะนำเรื่องการตีปัญหาโจทย์ในมุมลึก การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และการสร้างธุรกิจที่ดีต่อสังคม

EcoloTech  พบเยาวชนอาเซียน 10 ประเทศ

 24 January 2017

บริษัทได้รับเชิญจาก Young Social Enterprise Asia ให้มาเล่าเรื่องของบริษัทและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอาเซี่ยนรุ่นใหม่ในการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม 

Ecolotech  พบกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

 10 December 2016

บริษัทได้รับเชิญจากท่านเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือให้เข้าให้ความรู้แก่กองทัพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่กองทัพเรือ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนมีชัยพัฒนา

 17 - 19 August 2016

 

วิทยากรพิเศษอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์การเกิดน้ำและนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มจากอากาศ ให้ความรู้แก่เด็กๆจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ 180 โรงเรียน พร้อมกับการรณรงค์ในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพกขวดน้ำส่วนตัว

โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีชัยพัฒนา

 1 August 2016

 

ช่วยพัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องผลิตน้ำจากอากาศมาสร้างนโยบายไร้ขวดพลาสติกให้โรงเรียน สอนเด็กๆให้เข้าใจในเรื่องศาสตร์ของน้ำและสร้างทีมเด็กๆนักสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

บริษัทยังเขียนโครงการนำเสนอการปรับระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทั้งหมด เพื่อให้เป็นโรงเรียนสีเขียวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

โครงการปลูกป่าด้วย Robotic Technology

8 July 2016

 

ถูกเชิญขึ้นพูดบนเวทีของ สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์รวมกลุ่มนัก innovator ของไทย เรื่องโครงการสร้างนวัตกรรมปลูกป่าอนาคตด้วย Robotic Technology ที่ปลูกป่า 1 ไร่ในเวลาเพียง 10 นาที เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ innovator และเป็นประธานกลุ่มปลูกป่าด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูง

ปฐมนิเทศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

23 - 24 June 2016

 

ขึ้นพูดให้ความรู้นักศึกษาใหม่เรื่องการแก้ปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลดขยะของมหาวิทยาลัย

ประธานกลุ่มปลูกป่า กลุ่ม Innothai กระทรวงอุตสาหกรรม  

25 May 2016

 

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มปลูกป่า สำหรับโครงการปลูกป่าด้วย Robotic Technology จัดตั้งระบบร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มจากสาขาต่างๆ

คุณมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนเทคโนโลยี่ผลิตน้ำจากอากาศ  

17 May 2016

 

คุณมีชัยและกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเค้าเยี่ยมชมเครื่องผลิตน้ำจากอากาศ และสั่งซื้อเพื่อนำไปบริจาคแก่โรงเรียนหลายแห่งที่เด็กนักเรียนขาดแคลนน้ำสะอาด

ECOLOTECH รัก จุฬา  24 March 2016

 

เปิดตัวเครื่องทำน้ำจากอากาศภายในสำนักทรัพยากรการเกษตรร่วมกับ ศ.นสพ.ดร.อรรณพ คุณาวงศ์กฤต

สนับสนุนให้นักศึกษารักษ์โลกด้วยการให้น้ำดีๆที่มาจากอากาศ 

สนับสนุนงาน May Day 

7 May 2016

 

สนับสนุนโครงการปลูกป่าของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเพื่อระดมทุนช่วยโครงการปลูกป่าลุ่มแม่น้ำป่าสักของอาจารย์ยักษ์

พบปะประธานสมาพันธ์ SME  

9 May 2016

 

เป็นตัวแทนสมาคม SPD ในส่วนของการเป็นประธานฝ่ายนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอการร่วมมือระหว่าง SME ไทยและ Social Enterprise เพื่อการร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต

อาสาสมัครโครงการชวนคนดีไปเข้าคุก  

 4 July 2016

 

อาสาสมัครไปพูดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องหาหญิงในจังหวัดชลบุรี

นำเสนอบริษัทในงาน Start up Thailand 

28  April 2016

 

นำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท Smart water for Smart City

แขกรับเชิญผู้บรรยาย มหาวิทยาลัยสุรนารี  

18 March 2016

 

ขึ้นพูดให้นักศึกษากว่า 700 คนฟังเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี่และวิทย่ศาสตร์มาเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร

ออกงาน Social Enterprise Network 

31 January 2016

 

นำเสนอภายในงานนักธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมแก้ไขปัญหาน้ำดื่มขาดแคลนในชนบทและการแก้ปัญหาขยะขวดพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

งานเกษตรแฟร์ ปทุมธานี

5 February 2016

 

เสนอเทคโนโลยี่เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงกับเรา  

เพราะการร่วมมือร่วมใจกันเป็นหัวใจสำคัญในการไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท EcoloTech จึงมีนโยบายเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอของทุกกลุ่ม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถส่งความคิดเห็นและนำเสนอโครงการมาได้ที่  

E-mail: bobbyralphe@yahoo.co.uk  

โทร 087 536 4146

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

MENU