top of page

SAVE EARTH START UP

land-use.jpg
images.png

Reforestation BY rOBOTIC TeCHNOLOGY

เทคโนโลยีปลูกป่าและดูแลป่าด้วยกองทัพหุ่นยนต์และ Ai

10-global-warming-gallery (1).webp

ReforeBOT

"เมื่อการตัดไม้กลายเป็นอุตสาหกรรม

แล้วการปลูกป่าจะยังคงเป็นเพียงงานหัตถกรรมได้อย่างไร"

OVERVIEW

ปัญหาป่าไม้ของไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายสิบปี ในปัจจุบัน ป่าไม้ของไทยลดจำนวนลงจาก 75% ของพื้นที่ประเทศไทยเป็น 30% ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตต่างๆ ในธรรมชาติมากมาย จนส่งผลมาถึงเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรัฐบาลในสมัยใดๆ สามารถแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หรือมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากขาดทั้งแรงคน งบประมาณ และความสามารถในการดูแลป่าได้อย่างทั่วถึง ป่าไม้ของไทยจึงมีจำนวนที่น้อยลงไปเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ฝนขาดช่วง วิกฤตการขาดแคลนน้ำในหลายๆปีที่ผ่านมา รวมถึงการท่วมอย่างฉับพลันของน้ำป่าในเวลาที่เกิดฝนชุก

INSPIRATION

แนวคิดการปลูกป่าด้วยหุ่นยนต์ คือ การพัฒนากลุ่มหุ่นยนต์มาทำหน้าที่ปลูกป่าทดแทนแรงงานมนุษย์ ควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) จะให้ผลผลิตที่ดีและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถทำงานปลูกป่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเฝ้าจับตาระมัดระวังการบุกรุกป่าแบบ real time อีกด้วย ช่วยรัฐลดภาระจากการใช้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าและทราบทันทีเมื่อมีการบุกรุกป่าตลอด 24ชม.

            

      ระบบหุ่นยนต์สามารถปลูกต้นไม้ 1 ไร่ หรือ 500 ต้นได้ในเวลา 10 นาที ด้วยต้นทุนการทำงานที่ถูกกว่าแรงงานมนุษย์ สามารถปลูก ดูแล เก็บข้อมูล Data ของต้นไม้ทุกต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าไม้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย รวมถึงการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกจากป่า ( Forest Economy ) ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต

 

      โครงการปลูกป่าด้วยหุ่นยนต์เป็นแนวคิดของ นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท EcoloTech ได้รับการส่งเสริมจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เพื่อนำเสนอต่อหน้านายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ในงาน Thailand Industry 4.0 เมื่อปี 2016

16-07-27-00-06-18-695_deco.jpg
IMG_20160726_150824.jpg

AMBITION

สร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสามารถปลูกป่าให้เร็วกว่าการตัด เพื่อให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ ด้วยการออกแบบระบบหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานปลูกป่า 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี เพื่อให้ได้ต้นไม้ 1000 ล้านต้นตามเป้าหมายต่อปี และดูแลป่าเพื่อการจัดการและป้องกันการบุรุก 

BUSINESS MODEL

ธุรกิจหลักของ REFOREBOT คือ การขายแพ็คเกจต้นไม้ การนำต้นไม้ไปปลูก การดูแลต้นไม้รายปี และการดูแลป่าทั้งผืน โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าให้ได้ 1 ล้านไร่ในเวลา 3 ปี ( 500 ล้านต้น ) วัตถุประสงค์หลักในการชักชวนให้คนไทยปลูกป่าและติดตามเฝ้าดูต้นไม้ของตนเอง โดย มุ่งเน้นลูกค้าหลักดังนี้คือ

1. กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำ CSR  ปลูกป่า  ลูกค้าบริษัทสามารถซื้อแพ็คเกจต้นไม้จาก REFOREBOT โดยจะได้รับ ป้ายติดสินค้า Green Donation บอกจำนวนต้นไม้ที่บริจาคในปีนั้นๆ เพื่อนำไปใช้คู่กับตราสินค้าของตนเอง ตราสินค้านี้จะได้รับการรับรองจากองค์การสิ่งแวดล้อมโลกว่าเป็นผู้อุทิศเงินในการปลูกป่าจริง

2. ลูกค้าภาคประชาชนที่ต้องการมีต้นไม้ของตัวเอง  ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นไม้ และจะได้รับรูปถ่ายต้นไม้พร้อมบอกพิกัดดาวเทียม

3. ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครดิตคาร์บอน   บริษัทมีการบริการขายต้นไม้เพื่อเป็นการลดเครดิตคาร์บอนให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก จัดทำเอกสารรับรองให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีองค์กรสหประชาชาติรับรอง

4. ลูกค้าต่างประเทศ  เทคโนโลยีการปลูก และดูแลป่าสามารถโอนถ่ายให้ประเทศที่ต้องการปลูกป่าสามารถนำไปใช้ได้ในทุกประเทศทั่วโลก

TECHNOLOGY STRATEGY

1. BIO SEED

เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงพอพร้อมที่จะเติบโตด้วยวิธีการใหม่ได้

การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงจนสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตในป่าทุกสภาพได้เป็นหนึ่งในงานวิจัยหลักของ Reforebot เราพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้สายพันธุ์หลักต่างๆที่เป็นองค์ประกอบหลักของการปลูกป่า โดยได้ทำการเริ่มต้นทดลองและพัฒนาตั้งแต่ปี 2016 ทั้งหมด 22 สายพันธุ์

นอกจากนี้ เรายังพัฒนา bio shield ดักแด้เพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่อยู่ในป่าและกำลังรอการเติบโต เป็นบ้านที่หล่อเลี้ยงและให้อาหารเมล็ดพันธุ์ ปกป้องจากการรุกรานของสัตว์ในป่าเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีอัตราการรอดให้มากที่สุด

Seedbomb400x290.jpg

2. ROBOT PLANTORS

กลุ่มหุ่นยนต์ปฏิบัติการณ์ปลูกป่าและดูแล

หุ่นยนต์ปลูกป่ามีหน้าที่ทำงานที่เหนื่อยล้าแทนแรงงานมนุษย์ หุ่นยนต์ปลูกป่าถูกออกแบบให้ทำงานในหน้าที่ที่ต่างกันแต่สนับสนุนการทำงานของกันและกัน โดยแบ่งงานเป็นขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

screen-shot-2015-02-17-at-09-50-39.png

1. SITE MAPPING ROBOT  หุ่นยนต์สำหรับการเตรียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก

การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่การปลูกแบบ 3 มิติและเลือกพันธุ์ไม้ตามการออกแบบป่าเพื่อที่จะจัดเส้นทางการปลูกให้กับระบบขับเคลื่อนโดรนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในระยะเวลาของการปลูกที่สั้นที่สุด

Picture11.png
Picture12.png

2. TREE PLANTING ROBOT  หุ่นยนต์บินปลูกอัตโนมัติตามแผนที่ 3 มิติ

เมื่อแผนที่ 3 มิติพร้อมแล้ว โดรนจึงออกบินตามเส้นทางปลูกโดยมีระบบ GPS นำทางโดยจะบินสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร และสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยความเร็ว 4 นาทีต่อ 1 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ได้ 400 ต้นใน 1 นาที

3. DATA COLLECTION ROBOT  หุ่นยนต์บินเก็บข้อมูลการเติบโต

เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลการเติบโตและวัดผลการสูญเสียในระยะเริ่มต้น โดยเก็บสถิติข้อมูลการสูญเสียเพื่อเริ่มปลูกทดแทน

Picture13.png
unnamed.jpg

4. PLANTATION SURVEILLANCE ROBOT  หุ่นยนต์เฝ้าดูแลและกันการบุกรุก 

อุปสรรคของการปลูกป่าที่แล้วๆมาคือขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการปลูกเป็นพื้นที่บริเวณกว้างต้องการแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการดูแลสูงตามมา อุปสรรคอีกอย่างที่พบคือการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเพาะปลูกอย่างผิดกฏหมายจากผู้ลักลอบ ระบบ surveillance จะบินทำการสำรวจพื้นที่ปลูกและประมวลผลต้นไม้ที่ปลูกไปทุกต้นรา ยวัน อีกทั้งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยไปยังเจ้าหน้าที่รักษาป่าทันทีในกรณีที่มีการบุกรุกผืนป่า โดยมีระยะการบิน 75 กิโลเมตรต่อการชารจ์พลังงาน 1 ครั้ง

3. Ai CONTROL SYSTEM

ระบบอัจฉริยะควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

ระบบจัดการการปลูกป่าอัตโนมัติและเชื่อมการทำงานของหุ่นยนต์กลุ่มต่างๆ ประมวลผล เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ ข้อมูลของแร่ธาตุในดิน ประเมิณการเจริญเติบโตของต้นไม้และวางแผนการปลูกต้นไม้ตามภูมิประเทศ ป้องกันผู้บุกรุกลักลอบตัดไม้อย่าง real time

Picture10.png

ECONOMY & ENVIRONMETAL IMPACT

การปลูกป่าให้ได้อย่างรวดเร็วคือการลดความหายนะที่จะเกิดจากสภาวะโลกร้อน แต่ขณะเดียวกันมุมมองในเชิงเศรษฐกิจของป่ากลับไม่ได้เป็นที่รับรู้กันมากนัก ในมุมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  การมีป่าจะช่วยให้เกิด FOREST ECONOMY คือเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างมากมาย

 

1. FOREST FOOD FARM อาหารที่บริสุทธิ์ ไร้การปนเปื้อนจากสารเคมีทั้งปวง ความหลากหลายของสายพันธุ์และรสชาติจะกลายเป็นสิ่งที่น่าค้นหา ป่าสมบูรณ์ที่ผลิตอาหารให้มนุษย์จะได้รับการต้อนรับอย่างดีและมีมูลค่าสูงสำหรับผู้บริโภคกลุ่มผู้รักสุขภาพและมีรายได้สูงอาหารจากป่าบริสุทธิ์ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นสูงที่มีราคาแพงและได้รับการเคารพจากหมู่เชฟอาหารชั้นสูงในประเทศยุโรป

 

2. FOREST MEDECIN  ป่า  เป็นที่เกิดของพันธุ์ไม้นานๆพันธุ์  พัฒนาเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและสัตรูในแต่ละยุคสมัย ป่าที่มีความหลากหลายและห่างไกลจากการรบกวนของมนุษย์ให้สมุนไพรคุณภาพวิเศษที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบยารักษาโรคในวิถีธรรมชาติได้ ขณะเดียวกัน  ความหลากหลายทางชีวภาพก็สามารถผลิตพันธุ์ไม้ใหม่ๆและยาสมุนไพรใหม่ๆได้ด้วยเพราะป่าไม้มีการปรับตัวอยู่อย่างตลอดเวลาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศและศัตรูจากภายนอกที่เปลี่ยนไป

 

3. FOREST TOURISME  การท่องเที่ยวเยี่ยมชมป่าจะเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวแห่งอนาคตและป่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้คนในเมืองได้อย่างสำคัญพอๆกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หลายๆประเทศเริ่มพัฒนาโรงแรมให้ตั้งอยู่ในป่าลึกเพือห่างไกลผู้คนแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม การใช้ป่าเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นการลงทุนที่ต่ำแต่ได้ผลประโยชน์หลากหลายและคุ้มค่า การท่องเที่ยวป่ากลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยที่เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวคือการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กๆและยังสามารถผลิตอาหารเพื่อใช้บรโภคหรือแม้แต่เป็นฟาร์มผลิตยารักษาโลก

4. FOREST ENERGY  หลายงานวิจัยกล่าวว่า ต้นไม้ 1 ต้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ป่าอาจจะกลายเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานของโลกในอนาคตในอีกไม่กี่ปีนี้ ผลวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนทั่วโลกกำลังวิจัยการนำกระแสไฟฟ้าจากต้นไม้มาใช้งาน ป่าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในด้านพลังงานของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องลงทุนผลิตอะไรมากมายและเสื่อมสลายไปกลายเป็นขยะที่ต้องจัดการต่อไป

STATUS  2021 

REFOREBOT สามารถพัฒนา Bio Seed ให้มีโอกาสรอดชีวิตในพื้นที่ต่างกันเป็นอัตราที่ 75% การพัฒนา Seed Shield เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ โครงการได้รับความสนใจจากบริษัท SCG และกำลังอยู่ในช่วงเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน 

REBORBOT กำลังมองหา technology partner ในด้าน robotic และ Ai ในการพัฒนาส่วนประกอบด้านอื่นๆของโครงการ บริษัทที่สนใจทำโครงการ CSR หรือบริษัทที่ต้องการซื้อ carbon credit สามารถติดต่อกับบริษัทไ้ด้โดยตรง

FOUNDERS & TEAM

REFOREBOT คือ โครงการร่วมมือกันทั้งทางภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยบริษัท EcoloTech เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมกับ Professor Stephen Elliott ผู้พัฒนา Bio bullet และ BioCarbon Engineering แห่งสหราชอาณาจักร ในการร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการปลูกป่าแบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและใช้แรงงานคนต่ำ โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและระดมทุนจากเอกชนผู้สนใจในรูปแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีเกษตรกรรมชั้นสูงต่อไป

20150513185745.jpg

Stephen Elliott PhD

Forest Ecology from

Edinburgh University

S__2678790_edited.jpg

Pakpoum Mahasith

CEO EcoloTech

Picture17.png

บริษัทพัฒนาโดรนชั้นสูง

England

image11.jpeg
bottom of page