top of page

ECOLOTECH IN PRESS

การสื่อสารที่ดี ออกไปในวงกว้าง  เป็นหัวใจของบริษัทในการหาผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

NOVEMBER 2019
CEO ให้สัมภาษณ์ใน page Thai Inventor

DECEMBER 2020
CEO ให้สัมภาษณ์โครงการ Clean Tech by Unido 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

received_2582806658413795.jpeg

กันยายน 2562

 

 

CEO ให้สัมภาษณ์ รายการคลื่นความคิด Radio FM 96.5

76962865_10157807371683966_2734595953557

บทสัมภาษณ์ความเห็นคุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ เรื่องทางออกของการพัฒนากรุงเทพมหานคร Page AHEAD Asia

82539768_10157992484738966_3079976251176

มกราคม พ.ศ. 2563

 

บทความพิเศษใน Business Today ประจำวันที่ หัวข้อ ใช้ธุรกิจแก้ปัญหาให้โลก

00-cover-1 (1).jpg

การออกแบบท่าเรือให้ดี ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเมืองอย่างไร
ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Urban Creature ปี 2561  

22489731_10155853663218966_6073091677053

การออกแบบเมืองให้เดินได้ดี ช่วยแก้ปัญหามลพิษของเมืองอย่างไร
ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Green News ปี 2561

2472017-09-356_00-001.jpg

บทสัมภาษณ์ความเห็นในการสร้างเมืองให้เดินได้และเดินดี  เพื่อสุขภาพของคน หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ปี 2561  

4 July  2015 

 

 

Radio interview HEALTH RADIO

ความเห็นในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

 

June 2015 

 

 

Magazine interview

SMART SME MAGAZINE

 

10 March 2015 

 

Television live interview

SMART SME CHANNEL

 

เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เหล่าผู้นำระดับประเทศต่างให้การสนับสนุน

ดร.สุเมธ ตัณติเวชกุล

เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนาประธานมูลนิธิ 3R

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

MAI

ศ.นสพ.ดร. 

อรรณพ คุณาวงศ์กฤต

รองคณบดี

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

21 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี 

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ของ EcoloTech เข้าพบพระอาจารย์ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่ออธิบายระบบน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งได้ศึกษาโครงการจัดการขยะภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันเพื่อนำเสนอโครงการลดการใช้ขวดพลาสติกในบริเวณศูนย์ และสร้างโครงการต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ศาสนสถานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

18 สิงหาคม 2558  : EcoloTech ให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬาฯ 101.5 FM 

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ของ EcoloTech ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออกอากาศวิทยุจุฬาสำหรับช่วงรายการเคล็ดลับผู้บริหาร ในหัวข้อ innovative whisdom เพื่อออกอากาศในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 คลื่นวิทยุ 101.5 FM เวลา 8:30 น. 

17 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ( 3R ) 

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญจาก คุณวีระ อัครพุทธิพรประธานมูลนิธิ และคุณยุทธพงศ์ วัฒนลาภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ให้เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนงานการลดขยะขวดพลาสติกในประเทศไทยและการนำเครื่อง air water มาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

10 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบมูลนิธิชัยพัฒนา

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับโอกาศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เข้าพบ ณ ตึกสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อแนะนำบริษัทพร้อมร่วมหารือการแก้ปัญหาภัยแล้งของชาติ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้แก่โครงการน้ำดื่มเพื่อคนยากจนในชนบท และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ

14 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้เข้าประชุมเป็นวาระพิเศษเพื่อนำเสนอระบบผลิตน้ำจากอากาศ และแผนการรับมือกับภัยแล้งในอนาคตให้กับ คุณ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร CP คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองประธาน Corporate Asset CPALL และคุณสมยศ MD International Business เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการผลิตน้ำดื่มที่ยั่งยืนและสะอาดที่สุดในโลก..

17 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech ร่วมพิธีอาเศียรวาทถวายพระพร

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทอีโคโลเทคและประธานฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สมาคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ( TASME ) พร้อมนายกและผู้บริหารสมาคมได้เข้าร่วมกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพิธีอาเศียรวาท สถานีโทรทัศน์ช่อง 11

18 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้เข้าประชุมเป็นวาระพิเศษกับ รศ.นพ.จิตตินัดด์ ทะวานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์  และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดภายในโรงพยาบาลและลดมลภาวะจากการใช้ขวดพลาสติก เพื่อดำเนินการในโครงการโรงพยาบาลสีเขียวในอนาคต

29 มิถุนายน 2558  : EcoloTech ทำโครงการทดลองน้ำดื่มอนาคตกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

EcolTech ได้รับโอกาศจาก ศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำโครงการน้ำดื่มทดลองให้กับนักศึกษาบริหารธุรกิจชั้นปริญญาโท เพื่อพิจารณาส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ไม่สร้างขยะเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์สีเขียว

 

 

24 มิถุนายน 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่น

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองดีต่อต้านการคอรัปชั่น ทางด้านการปรับปรุงที่ภาคการศึกษา 

20 เมษายน 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์นิตยสารชี้ช่องรวย

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย ในคอลัมภ์นักธุรกิจแนวคิดใหม่เพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมฉบับเดือนกรกฏาคม 2558

10 มีนาคม 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์รายการสดตอบโจทย์ SME

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ SME ที่ช่อง Smart SME Channel ในธุรกิจน้ำจากอากาศธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 3 

ตอนที่ 2 

25 เมษายน 2557  : EcoloTech ต้อนรับลูกค้าใหม่จากอินเดีย

Varun Company Limited บริษัทคู่ค้าของ EcoloTech จากเมือง Agra ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมบริษัทและวางแผนงานการทำตลาดภายในประเทศอินเดีย

 

 

bottom of page