top of page

Welcome to the world's future water

Our Mission

Our social project

Our Products

Our Partner

Glass Buildings

ปรัชญาหลักในการดำเนินการของบริษัทเรา

1. เราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดที่บริษัทอีกครั้ง ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

2. เราให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับชีวิตและการใช้งานของสินค้าแก่ลูกค้า ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง

 

3. เราสร้างบริการหลังการขายที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่แห่งหนใด ทุรกันดารแค่ไหน เราจะตามแก้ปัญหาให้ลูกค้าในทุกพื้นที่ ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

 

4. เราเป็นบริษัทที่มีอุดมการณ์ในการสร้างสังคมให้น่าอยู่และชักชวนลูกค้าให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เราสร้างสังคมต้นแบบและเผยแพร่แนวทางของเราให้ผู้คนสามารถนำไปใช้ได้ 

5. เราอุทิศผลกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทในการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและช่วยเหลือสังคมในยามที่ต้องการ

bottom of page