top of page

WATER FACTS

•    ผู้หญิงและเด็กในแอฟริกาต้องเดินทางไปหาน้ำเฉลี่ยะ 5 ไมล์ต่อวัน

 

•    ผู้หญิงและเด็กในประเทศอินเดียต้องแบกน้ำเข้าบ้าน หรือต้องเฝ้าก๊อกเพื่อรอน้ำไหล 

 

         คิดเป็นชั่วโมงในการทำงาน 200 ล้านชั่วโมงต่อวันทั่วโลก !!!

OUR INSPIRATION 1

 

การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนบนโลก

 

 

 

น้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศและสุขภาพของประชากรโลก ในปี 2025 ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับการเข้าถึงน้ำดื่ม หลายๆประเทศจะมีความยากลำบากในการพัฒนาประเทศต่อไปข้างหน้า เด็กๆจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีสุขภาพที่ดีได้ ระบบเกษตรแหล่งอาหารหลักของมนุษย์จะได้รับผลกระทบอย่างมากมาย

 

ที่ EcoloTech เราติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์น้ำของโลกและตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า  เราจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาของโลกเราได้อย่างไร เราจึงมีการคิดค้นและพัฒนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก  ในการที่จะส้างระบบน้ำดื่มที่มีความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ำดื่มให้กับประเทศผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่กันทั่วโลก  

 

สถานการณ์น้ำในโลก

 

•        จำนวนน้ำจืดที่มีอยู่ในโลก  มีเพียง 0.007% เท่านั้นที่มีน้ำจืด ต่อประชากร 6,500 ล้านคน สหประชาชาติมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2025 ประชาชนทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนจะขาดแคลนน้ำดื่ม  มากกว่าครึ่งมีความลำบากในการเข้าถึงแหล่งน้ำจืดและจำนวน 1,000 ล้านคนมีชีวิตอยู่โดยไม่มีแหล่งน้ำ ( ข้อมูลจาก water.org )

 

•       ปรากฏการณ์โลกร้อนเนื่องจากภาวะมลพิษและการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ฝน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำจืด ไม่ตกในฤดูกาลและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปตกในทะเลมากยิ่งขึ้น หรือการจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้น้ำจืดไหลกลับไปสู่ทะเล

 

•       ปรากฏการณ์มวลน้ำบนชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นสูงแต่ฝนจะไม่ตก เนื่องจากความร้อนจากภาวะเรือนกระจกส่งดันให้จุดน้ำค้างที่เป็นจุดความเย็นบนชั้นบรรยากาศถอยสูงขึ้นไปอีก  จากปริมาณไอน้ำที่เกาะกลุ่มหนาแน่นกันเป็นปริมาณมาก เมื่อมีความกดอากาศต่ำที่พัดมากระแทกทำให้เกิดฝนตกอย่างถล่มทลายจนกลายเป็นอุทกภัยใหญ่

 

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย

 

•        ประเทศไทยประสพกับภัยแล้งทุกปี  จังหวัดที่ประสพภัยแล้งติดต่อกัน 3 ปีซึ่งมากที่สุดในประเทศ คือจังหวัดขอนแก่น

•      ประชาชนและโรงแรมตามเกาะต่างๆในประเทศไทยขาดแคลนน้ำจืด  การได้มาของน้ำจืดคือการใช้น้ำใต้ดินหรือการซื้อน้ำจากฝั่งใส่เรือบรรทุกไปส่ง

•      ปริมาณฝนในประเทศไทยลดลง 0.3% ต่อปี ( ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ )

•พศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะพบกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 15 ปี

พลาสติกเป็นวัสดุที่แทรกซึมในทุกส่วนของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน เฉพาะในสหรัฐ อุตสาหกรรมพลาสติกมีมูลค่าสูงถึง 374 พันล้านดอลล่าร์ ในขณะเดียวกัน พลาสติกกำลังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

OUR INSPIRATION 2

 

การหานวัตกรรมทดแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติก

 

 

 

ลายคนเชื่อว่าการแยกขยะและการรีไซเคิลเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงรีไซเคิลอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหา  

 

รีไซเคิลอาจเป็นหนึ่งในความพยายามแต่ยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องที่สุด  เพราะการนำไปผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตซ้ำใหม่ นั้นหมายถึงการขนส่ง การผลิตใหม่ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่สิ้นเปลืองพลังงาน

 

แนวคิดของเรา  Zero Waste Consumption

 

การจัดการขยะที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการบริโภคโดยไม่เกิดขยะ ให้ขยะเป็นศูนย์ ( Zero waste consumption) โดยยึดหลักการที่ว่า การบริโภคที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการผลิตและสร้างขยะเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นไปได้ เป็นการวางยุทธศาสตร์ใหม่ของเมืองที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยพลังจากฐานสังคมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเก่าๆ ไปสู่การดำเนินการแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือ

 

ขวดน้ำอัดลมที่ใช้เวลาดื่มแค่ 7 นาที แต่เหลือขวดให้ย่อยสลายต่อไปอีกนานถึง 700 ปี

 

ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มหรือน้ำอัดลมเป็นขยะที่ล้นหลามตามเมืองต่างๆ ถึงแม้จะมีความพยายามในการนำไปรีไซเคิลทำทำขวดใช้ใหม่ แต่กระบวนการรีไซเคิลยังปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกครั้งอยู่ดี

 

แนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะลดขยะจากการบริโภคให้เป็นศูนย์และเผยแพร่ออกไปเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและรับทราบ และกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆในประเทศและในต่างประเทศ

 

แนวคิดดังกล่าวได้มีการเริ่มกันอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วในประเทศเยอรมัน  และอีกหลายๆประเทศในยุโรป ตัวอย่างของการบริโภคโดยไม่สร้างขยะเช่น

 

http://www.1millionwomen.com.au/2014/06/10/the-first-waste-free-supermarket-set-to-open-in-berlin/

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สินค้าปราศจากหีบห่อ

 

บริษัทอีโคโลเทคถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทาง Zero waste consumption และกำลังเดินหน้าผลิตโครงการลดขยะขวดน้ำพลาสติกและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมของบริษัทเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

เพราะนั่นคืองานของเรา

 

bottom of page