top of page
10295488_1078562915541212_73070183298236

Social Contribution
How we use our profits

เรานำกำไรมาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร

EcoloTech ทำธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่เน้นการแก้ปัญหาให้สิ่งแวดล้อมและสังคม เราจึงตั้งใจนำกำไรส่วนหนึ่งมาลงทุนในการสร้างสรรค์โครงการที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน โดยขณะเดียวกัน ก็มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆด้วย อาทิเช่น โครงการสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดต้นทุนต่ำสำหรับพื้นที่ยากจน โครงการพัฒนาระบบกรองอากาศพิษสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ เป็นต้น

วิธีการทำงานของเรา

   1. EcoloTech เริ่มต้นด้วยการเข้าไปวิจัยปัญหาร่วมกันกับองค์กรหรือมูลนิธิท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรของแต่ละที่ –ซึ่งการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เท่านั้นที่จะสามารถให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากของปัญหาที่แท้จริงของชุมชนได้ เมื่อสามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราจะเกิดกระบวนการคิดในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำเสนอโครงการที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจริงๆ

 

   2. ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย และสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนถึงปัญหาที่พบ เพื่อร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาแล้วจึงนำเสนอแนวทางช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้แก้ปัญหา

 

   3. การนำเสนอแนวทางช่วยเหลือของ EcoloTech จะผ่านกระบวนการคิดค้น สร้างสรรค์ กลั่นกรองอย่างถ้วนถี่ โดยเราจะคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งสำหรับ EcoloTech แล้ว เราไม่เพียงเข้าไปสร้างระบบการผลิตน้ำให้แก่ชุมชน แต่เรายังช่วยดูแลออกแบบการลดการใช้น้ำด้วย โดยกระทำภายใต้แนวคิด Redesign Reduce Reuse 

    4. ทำการติดตามดูแลการพัฒนาโดย EcoloTech เอง มีการเฝ้าติดตามผลและตรวจสอบทุกโครงการของเราอยู่เสมอ  เราคอยดูแลการทำงานของเครื่องมือบริจาคให้ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด

   EcoloTech เริ่มต้นการเดินทาง เพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขององค์กรต่างๆในเรื่องการออกเดินทางช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ทุรกันดารที่การลำเลียงน้ำดื่มเข้าไปมีความยากลำบากและมีต้นทุนสูงโดยพันธกิจหลักทางสังคมแบ่งเป็น 3 ทิศทางหลัก คือ 

Social Project 1

สร้างระบบน้ำดื่มสะอาดที่ยั่งยืน

FB_IMG_1471357336429.jpg

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดต้นทุนต่ำให้กับโรงเรียนที่ยากจน

 

น้ำบาดาลในหลายๆพื้นที่มีค่าการปนเปื้อนสูงทั้งจากสารเคมีและตะกรัน ที่ทำให้เกิดเป็นโรคนิ่ว สารเคมีจากการทำเกษตรและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เหล่านี้ จะไหลลงไปรวมอยู่ในแหล่งน้ำที่ถูกนำมาใช้อาบและดื่ม ทำให้เกิดโรคภัยที่ตามมามากมาย ซึ่งถือเป็นความน่ากังวลใจ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพของเด็กเล็กๆ ในชุมชน

 

โครงการสร้างน้ำดื่มเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ปราศจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นโครงการของ EcoloTech ที่มุ่งพัฒนาสร้างนวัตกรรมน้ำดื่มสะอาด โดยสอนให้ผู้คนรู้จักการบริหารความสะอาดของน้ำและสามารถ สร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 

 

 

ตัวอย่างโครงการ

   โครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านแหลมทราย จังหวัดภูเก็ต

 

 โรงเรียนบ้านแหลมทรายเป็นโรงเรียนยากจน ตั้งอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารของจังหวัดภูเก็ต เด็กนักเรียนในโรงเรียนและคณะครูกว่า 100 ชีวิต ต้องอาศัยน้ำดื่มน้ำใช้ที่ต่อมาจากบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไป 1 กิโลเมตร โดยไม่สามารถขุดบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนเองได้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนชั้นหิน น้ำใต้ผืนดินเป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ทำให้ต้องคอยขอรับน้ำจากตำบลอื่นในฤดูแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

เจ้าหน้าที่ EcoloTech ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจและได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำภายใต้แนวทาง Redesign Reduce Reuse เพื่อการใช้น้ำอย่างได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยทำการออกแบบระบบการใช้น้ำให้ใหม่ ทำให้โรงเรียนบ้านแหลมทราย สามารถลดการใช้น้ำในโรงเรียนจาก 1000 ลิตรต่อวัน เหลือเพียง 500 ลิตรต่อวัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาระบบเก็บน้ำฝนของโรงเรียนเพื่อให้เก็บน้ำฝนได้ปีละ 90,000 ลิตร อันเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีโดยทางบริษัทให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการดูแล แนะนำอุปกรณ์ และพูดคุยเพื่อระดมทุนจากผู้สนับสนุนในพื้นที่

Social Project 2

สร้างระบบน้ำดื่มทดแทนขวดพลาสติก

13906660_10154422991378966_5504100173804

โครงการรณรงค์ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนค่าครองชีพ

 

ในแต่ละปี ประเทศไทยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดปีละกว่า 50,000 ล้านขวด และมีเพียง  50% ที่สามารถเก็บได้ 30% เท่านั้นที่ได้กลับเข้าสู่กระบวนการ recycle ส่วนที่เหลือถูกนำไปฝังกลบในธรรมชาติ น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นแก่มนุษย์เพราะสร้างมลภาวะสูงทั้งในด้านการผลิต การใช้พลังงานขนส่งและการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นตามมา อีกทั้งยังเพิ่มต้นทุนค่าครองชีพขึ้นอย่างไม่จำเป็น

 

การต่อสู้ของEcoloTech คือการออกแบบเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาและคิดค้นโครงการต้นแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจปัญหาที่ต้นตอ ทั้งในด้านขยะและด้านพลังงาน

 

 

ตัวอย่างโครงการ

   โครงการโรงเรียนปลอดขวด โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

 

 โรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบที่สร้างโดยคุณมีชัย วีระไวยทยะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นในเรื่องของความยั่งยืนให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและชุมชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีมีประชาชนและข้าราชการเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนปีละกว่า 10,000 คน ทำให้ทางโรงเรียนต้องแบกรับภาระ ในการเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อต้อนรับ ก่อให้เกิดรายจ่ายปีละกว่า 100,000 บาท อีกทั้งยังเหลือขยะไว้เป็นภาระแก่การจัดการของโรงเรียน เป็นจำนวนมาก

 

คุณมีชัย ได้ติดต่อมาที่ EcoloTech เพื่อปรึกษาปัญหา โดยทางบริษัทได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของแขกผู้มาเยือนและได้เสนอแผนการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับ โดยได้สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ให้กับทางโรงเรียนด้วยการให้โรงเรียนจัดบริการเช่าแก้วน้ำแก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนในราคาแก้วละ 20 บาท แล้วให้ทุกคนถือแก้วน้ำของตนเองไปกดน้ำดื่มจากเครื่องผลิตน้ำจากอากาศที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโรงเรียนเพื่อดื่มได้ตามอัธยาศัย ผลจากการทำโครงการทดลองนี้ทำให้โรงเรียนมีชัยพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้เช่าแก้วน้ำ ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนก็ได้ดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์จากอากาศของ EcoloTech และในท้ายที่สุดโรงเรียนเองไม่ต้องมีขยะขวดพลาสติกให้จัดการ และในส่วนของเด็กนักเรียนก็ได้มีโอกาสดื่มน้ำคุณภาพสูงในทุกๆวันเรื่องที่น่ายินดีก็คือ โครงการต้นแบบน้ำดื่มปลอดขวด ก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Social Project 3

ให้ความช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนแปลง

69716843_923920061296316_532100780875631

โครงการให้ความรู้แก่ชุมชนในมหาวิทยาลัย และองค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

EcoloTech เดินทางให้ความรู้แก่ประชาชนในที่ต่างๆที่ยังไม่เข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ที่เรามี ออกไปสู่ประชาชนในวงกว้างที่สุด

เราทำการรณรงค์ในเรื่องของ วิถีชีวิตที่ไม่ต้องติดกับพลาสติกเราสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆเพื่อให้ความรู้แก่สังคมเรื่องพลาสติกและอันตรายที่อยู่รอบตัวเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เผยแพร่แนวความคิดการบริโภคแบบไร้ขยะ นำเสนอตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบแต่ปราศจากขยะโดยร่วมมือกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เรากระจายแนวคิดของเราออกไปตามโรงเรียน ที่อยู่อาศัย และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรู้ประหยัดทั้งทางด้านการเงิน  ด้านพลังงาน  และด้านสิ่งแวดล้อม  จากการเปลี่ยนวิธีบริโภคเพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

เราให้คำปรึกษาต่างๆกับบริษัทที่ต้องการน้ำดื่มสะอาดในราคาต้นทุนที่ต่ำ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานหันมาใช้ขวดน้ำแบบพกพาง่าย ที่กำลังแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

ตัวอย่างโครงการ

   โครงการลดขยะขวดในภาคอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต

 

เป็นโครงการที่ EcoloTech นำเสนอร่วมกันกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต โดยทำการแนะแนวทางในการลดการสร้างขยะให้แก่ลูกบ้านซึ่งสามารถลดภาระต่องบบริหารส่วนกลางได้ด้วยในคราวเดียวและเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม EcoloTech ก็ได้มีการเสนอให้โครงการหมู่บ้าน ทำการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำจากอากาศให้กับลูกบ้านทุกหลัง ซึ่งเราได้รับความสนใจจากเจ้าของโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีโครงการ Boat Plaza ของบริษัท Boat Development ตอบรับการทำโครงการเป็นที่แรกโดยลูกค้าที่ซื้อบ้านหนึ่งหลังจะได้รับเครื่อง Air Water Generator เป็นของขวัญ 1 เครื่อง 

ตัวอย่างโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

12661901_941296932591352_417464786907778
20150821_094746.jpg

โครงการ บุญสีเขียว

 

เพราะวัดในประเทศไทย 30,000 กว่าแห่ง เป็นที่ซึ่งมีการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกเป็นจำนวนมาก และการกำจัดขยะเหล่านี้ก็ทำกันไปอย่างไม่ถูกต้อง เราจึงตั้งโครงการทดลองเพื่อทำการเปลี่ยนพฤติกรรมการถวายน้ำขวดให้แก่พระ โดยตั้งกองทุนน้ำโดยเป็นการซื้อเครื่องผลิตน้ำจากอากาศถวายให้แทน พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญได้โดยการซื้อคูปองทำบุญ และกำหนดวัดว่าเป็นวันในโครงการปลอดขวด เราคาดหวังว่าวัดจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนนึกถึงการลดปริมาณขยะ

 

โครงการลดขยะขวดในคอนโดมิเนียม

 

กลุ่มคอนโดมีเนียมก็เป็นกลุ่มที่สร้างปริมาณขยะขวดพลาสติกให้กรุงเทพฯอย่างมากมาย ในแต่ละวัน จำนวนขยะขวดของแต่ละตึกที่มีตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป มีปริมาณถึง 1000 -2000 ขวดต่อวัน ถึงแม้จะมีผู้มารับซื้อขวดพลาสติกไปทำการรีไซเคิล แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายน้ำ เพราะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินมากกว่า 10 บาทต่อขวดเพื่อซื้อความสะดวกสบาย เราจึงมีโครงการประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะขวดในคอนโดมีเนี่ยมต่างๆ และนำเสนอทางแก้ ในการบริโภคที่ปราศจากขยะ และผู้บริโภคได้เงินกลับคืนมา

โครงการลดขยะขวดในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต

 

ปริมาณขยะขวดพลาสติกถือว่าเป็นขยะอันดับหนึ่งของทุกหมู่บ้าน ทางบริษัทได้เข้าร่วมงานกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำแนวทางในการช่วยลูกบ้านลดการสร้างขยะ อันจะเป็นภาระให้แก่งบบริหารส่วนกลาง และเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยจะสนับสนุนให้โครงการในอนาคตติดเครื่องผลิตน้ำจากอากาศให้กับลูกบ้านทุกหลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มโครงการแรกที่ Boat Plaza ลูกค้าที่ซื้อบ้านหนึ่งหลังจะได้รับเครื่อง Air Water หนึ่งเครื่อง

งานวันสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ประจำปีพศ. 2557

 

บริษัทได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเปิดพิธี EcoloTech นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ให้ชาวภูเก็ตได้รับทราบว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยทรัพยากรน้ำในอากาศเป็นอย่างมาก และนำเสนอเทคโนโลยี Air to water ให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รู้จักคุณประโยชน์ของการดื่มน้ำจากอากาศ 

งานแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ห้าง Saint Mall จังหวัดอุดรธานี

 

บริษัทอีโคโลเทคได้รับการเชิญจากผู้บริหารห้าง Saint Mall จังหวัดอุดรธานี ในการเดินทางมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นงานเลี้ยงในกลุ่มภาคก่อสร้างทั่วทั้งจังหวัด ในงานนี้เราได้จัดให้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และเผยแพร่แนวคิดการลดขยะขวดของโครงการหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งมีเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

งานแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ห้าง Saint Mall จังหวัดเลย

 

จังหวัดเลยเป็นอีกจังหวัดที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ประชาชนส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ในพื้นที่ลักษณะเชิงเขาหรือหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป การขนน้ำดื่มเข้าไปในท้องที่จึงทำไปได้ยาก บริษัทอีโคโลเทคจึงนำเสนอแนะนำระบบการสร้างน้ำบริสุทธิ์จากอากาศ ให้เจ้าของกิจการธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเลยได้ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่นี้

งานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

นำเสนอวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาการจัดการขยะขวด ภายใต้คอนเซ็ป บริโภคอย่างไม่มีขยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และบริษัทยังได้ขึ้นรับรางวัลบริษัทสีเขียวดีเด่นอีกด้วย

งานกรีนแฟร์ 2014

บริโภคสีเขียว เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

EcoloTech ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสนับสนุนการบริโภคน้ำดื่มในงาน ตามคอนเซ็ปบริโภคสีเขียวเพื่อลดมลภาวะ จัดเมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมงานราวๆ 2000 คน

 

ในงานนี้เราได้นำเสนอแนวคิดใหม่ในการบริโภคน้ำดื่มโดยไม่รบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติและไม่สร้างขยะ การผลิตน้ำดื่มจากอากาศช่วยให้มีสุขภาพดีเพราะปลอดสารเคมี เป็นการประหยัดรายจ่ายค่าน้ำดื่มในทุกๆวัน

bottom of page